เ ว ล า

เ ว ล า ข อ ง เ ร า ต่ า ง กั น เ ส ม อ

 

 

ก ล า ง วั น - ก ล า ง คื น

 

 

 

 

 

...

 

 

แ ต่ อ ย่ า ง น้ อ ย

ใ น ค ว า ม ต่ า ง นั้ น

 

 

 

.... . .. . . 

 

 

 

 

 

เ ร า ก็ รั ก กั น

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic