วั น ที่ ห นึ่ ง เ ดื อ น ห นึ่ ง*

 

 

 

พ รุ่ ง นี้ ก็ จ ะ เ ป็ น วั น ที่ ส อ ง

 

 

 

 

:)

 

 

 

 

 

 

 

ใ ช่ เ ว ล า* ไ ม่ เ ค ย ร อ เ ร า

 

มี แ ต่ เ ร า นั่ น แ ห ล ะ . . .... ..

 

 

 

 

 

... . .... .

 

ที่ ยั ง ร อ . . ... 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้เธอ หลับ* ฝัน..

 

๐ is • am • are ๐
01 ม.ค. 2017 เวลา 23:21 น.

Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic